Zadzwoń do nas: +48 693 925 000

WYPRZEDAŻE!

Napisz do nas: biuro@gateway-hit.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Gateway-hit

§ 1 Postanowienia ogólne

 1.     Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwany dalej Regulaminem.

 2.     Niniejszy Regulamin określa: 

 3.     rodzaj i zakres usług świadczonych przez sklep internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym https:www.gateway-hit.pl zwany dalej Serwisem (pod pojęciem Serwisu należy rozumieć także wszelkie jego podstrony);

 4.     warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;

 5.     tryb postępowania reklamacyjnego;

 6.     warunki zawierania i rozwiązywania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu.

 7.     Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie. Użytkownicy Serwisu nie są związani postanowieniami Regulaminu, które nie zostały im udostępnione w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 8.     Administrator informuje Użytkowników o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. zagrożeniem osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem takim jak np. wirusy czy konie trojańskie. Aby uniknąć takich zagrożeń Użytkownik powinien zainstalować na swoim komputerze lub innym urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu oprogramowanie antywirusowe, które powinno być na bieżąco aktualizowane.

§ 2 Definicje

W Regulaminie poniższe zwroty mają następujące znaczenie: 

 1.     Administrator lub Sprzedawca – P.H. Serwis Henryk Potępa, z siedzibą 55-40 Bielany Wrocławskie, ul. Słoneczna 2a, telefon +48 693-925-000, 71/311-26-98, e-mail: biuro@gateway-hit.pl

 2.     dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni, zgodnie z polskim ustawodawstwem. 

 3.     Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu. 

 4.     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 5.     Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego tj. będący osobą fizyczna, zawierającym ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6.     Konto – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie informatycznym Administratora.

 7.     Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, znajdująca się w aktualnej ofercie Sprzedawcy, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 8.     Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

 9.     Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu(ów) ze Sprzedawcą. 

 11. Koszyk – funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca Użytkownikowi składanie modyfikację danych Zamówienia, które Użytkownik zamierza złożyć, takich jak na przykład: ilość Produktów, usunięcie Produktu lub jego dodanie.

 12. Polityka Prywatności – odrębny dokument w systemie informatycznym Administratora, zawierający postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników. 

Wyrażenia w liczbie pojedynczej odnoszą się, jeśli wynika to z kontekstu, także do liczby mnogiej iodwrotnie.

§ 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis

 1.     Administrator zobowiązuje się świadczyć Usługi w sposób stały, z zastrzeżeniem przerw związanych z koniecznością przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub związanych z aktualizacją Serwisu. 

 2.     Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi: 

 3.     Konto;

 4.     Usługa polegająca na możliwości składania zamówień w sklepie internetowym, co prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży;

 5.     Schowek

 6.     Newsletter;

 7.     Podczas korzystania z Serwisu możliwe jest, aby Administrator wysyłał Użytkownikom powiadomienia typu “push”. Użytkownik może w każdej chwili zablokować tego typu powiadomienia lub włączyć je ponownie.

§ 4 Zasady korzystania z Serwisu

Korzystając z Serwisu zabronione jest:

 1.     zamieszczanie obraźliwych, nielegalnych lub wprowadzających w błąd treści lub treści, które naruszają prawa przysługujące nam lub osobom trzecim;

 2.     wykorzystywanie  Serwisu w celu publikowania reklam, wysyłania wiadomości niechcianych, szkodliwych, lub tzw. „łańcuszków”; 

 3.     podejmowanie wszelkich działania, które mogą utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu (w tym nakładanie nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia na naszą infrastrukturę);

 4.     wykorzystywanie  Serwisu w celu wysyłania lub odbierania materiałów, które niosą ze sobą zagrożenia techniczne (w tym wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, szkodliwych elementów, uszkodzonych danych, złośliwego oprogramowania);

 5.     podejmowanie prób obejścia środków zabezpieczających lub zabezpieczeń sieciowych, w tym próby uzyskania dostępu do danych osób trzecich oraz przechwytywanie danych;

§ 5 Konto

 1.     Korzystanie z usługi Konta uzależnione jest od dokonania przez Użytkownika rejestracji, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu tym należy podać następujące informacje: 

 2.     imię i nazwisko Użytkownika;

 3.     adres e-mail Użytkownika;

 4.     numer telefonu Użytkownika;

 5.     adres korespondencyjny Użytkownika;

 6.     hasło;

 7.     ewentualnie NIP Użytkownika – w przypadku chęci uzyskania faktury. 

 8.     Hasło nie może być krótsze niż 6 znaków, powinno zawierać co najmniej 1 cyfrę i co najmniej 1 znak specjalny. 

 9.     Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail (na podany adres poczty elektronicznej), wraz z linkiem służącym do potwierdzenia rejestracji. Umowa o świadczenie usługi Konta zawierana jest z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika. 

 10.     Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych dostępu do swojego Konta oraz do dołożenia należytej staranności, aby nie dopuścić do ich zgubienia lub nabycia przez osoby trzecie. W przypadku dostępu osób trzecich lub jakiegokolwiek innego naruszenia bezpieczeństwa danych dostępowych do Konta, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane w wyniku podania przez Użytkownika swojego hasła osobom trzecim.

 11.     W przypadku utraty hasła do Konta, Użytkownik może ustanowić nowe hasło przy pomocy funkcji „zapomniałeś hasła?”, przy znajomości adresu e-mail przypisanego do Konta.

 12.     Umowa o świadczenie usługi Konta jest zawierana na czas nieokreślony. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie. 

 13.     Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta (tj. do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym), w każdym czasie, poprzez skorzystanie z odpowiedniej zakładki w Serwisie. 

 14.     Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika (wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku gdy: 

 15.     Użytkownik narusza Regulamin i taki stan trwa pomimo upomnienia Użytkownika ze strony Administratora

 16.     Stwierdzenia nieaktywności Konta (tj. nie złożenia żadnego zamówienia) przez okres co najmniej 12 miesięcy. 

 17.     O usunięciu Konta, Administrator powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 18. Administrator ma prawo odmówić rejestracji Konta Użytkownika, którego Konto zostało uprzednio usunięte z przyczyn wskazanych w pkt 8.1. niniejszego paragrafu. 

 19. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

 20. Za pośrednictwem Konta, Użytkownik może sprawdzić historię zakupionych Produktów. 

 21. W ramach Konta świadczona jest też nieodpłatnie usługa „Schowek”. 

 22. Usługa “Schowek” polega na umożliwieniu Użytkowniku zapamiętania wybranego Produktu poprzez dodania go do Schowka – odpowiedniej zakładki Konta – również po zakończeniu sesji przeglądarki.

 23. W przypadku gdy po dodaniu do Schowka, dany Produkt nie będzie już dłużej  dostępny, zostanie on usunięty ze Schowka, a Użytkownik zostanie o tym poinformowany po zalogowaniu się do Konta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6 Umowa Sprzedaży

 1.     W celu zawarcia Umowy Sprzedaży, Użytkownik powinien złożyć Zamówienie. 

 2.     Produkty, na które Użytkownik zamierza złożyć Zamówienie, powinny być dodane do Koszyka. Użytkownik dodaje Produkty do Koszyka poprzez odpowiedni przycisk w Serwisie. 

 3.     Po skompletowaniu Produktów w Koszyku, celem złożenia Zamówienia, Użytkownik powinien przejść do formularza Zamówienia, poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk w zakładce Koszyka. 

 4.     Użytkownik może składać Zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu.

 5.     Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta w Serwisie, jednak w przypadku posiadania Konta, formularz zamówienia jest automatycznie uzupełniany danymi z Konta (mogą być one jednak zmienione przed złożeniem Zamówienia). 

 6.     W formularzu Zamówienia, Użytkownik powinien wskazać: 

 7.     Adres e-mail 

 8.     Imię i nazwisko

 9.     Numer telefonu

 10.     Adres (nazwa ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy) 

 11.     Adres do dostawy (jeśli jest inny niż adres Użytkownika)

 12.     Użytkownik w formularzu Zamówienia może złożyć dyspozycję wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT. W wypadku złożenia przez Użytkownika dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, wymagane jest dodatkowo wskazanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 13.     Użytkownik do czasu złożenia Zamówienia, ma możliwość modyfikacji jego treści (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) lub wybrania innych Produktów, w tym celu klika w odpowiednie pole.

 14.     Formularz Zamówienia, w zakresie rodzaju oraz ilości Produktów, uzupełniany jest automatycznie danymi z Koszyka.

 15. Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie kliknięcia przez Użytkownika w przycisk oznaczony napisem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub przycisku o podobnej treści). Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia i prowadzi w konsekwencji do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.

 16. Umowa Sprzedaży zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie, potwierdzenie zamówienia będzie też dostępne w Koncie, w odpowiedniej zakładce. 

§ 7 Ceny

 1.     Wszelkie ceny Produktów podane w Serwisie są: 

 2.     cenami brutto (uwzględniają podatek VAT)

 3.     podawane są w złotych polskich (PLN)

 4.     nie uwzględniają kosztów dostawy

 5.     Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie. Zmiany cen nie będą dotyczyć Zamówień oraz Umów Sprzedaży zawartych przed opublikowaniem zmiany cen w Serwisie.

§ 8 Płatność

 1.     Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 2.     Płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

 3.     Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

 4.     Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  ALIOR

  P.H. Serwis Henryk Potępa

  10 2490 0005 0000 4500 9339 6454

 5.     Płatność kartą lub przelewem przy wykorzystaniu zewnętrznych elektronicznych systemów płatności

 6.     Podmiotem świadczącym obsługę płatności przelewem online oraz kartą, jest PAYU

 7.     Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem PAUY – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego.

 8.     Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem PAYU (https://poland.payu.com/).

 9.     Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą typu Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic prowadzi: 

 10.      PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.

 11.     Wybór sposobu płatności Klient dokonuje w formularzu Zamówienia.

 12.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku niedokonania płatności w tym terminie, zamówienie jest anulowane. Numer rachunku bankowego właściwy do dokonania przelewu zostanie podany Klientowi w treści Zamówienia lub w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzeniem zamówienia.

 13.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności kartą lub przelewem przy wykorzystaniu zewnętrznych elektronicznych systemów płatności, po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje w sposób przekierowany na stronę danego operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności. Zapłata dokonywana jest z chwilą zakończenia operacji płatniczej pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności.

 14.     Za datę uiszczenia ceny, uznaje się datę zaksięgowania kwoty odpowiadającej wartości Zamówienia na  rachunku bankowym Administratora.

 15.     W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej należna kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy określony w formularzu zwrotu.

§ 9 Dostawa

 1.     W formularzu Zamówienia, Klient określa sposób dostawy Produktu(ów). Produkty są dostarczane: 

 2.     Przesyłką kurierską, za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi współpracuje Sprzedawca (wskazanymi w Serwisie). 

 3.     W ramach dostawy za pośrednictwem kuriera, możliwa jest dostawa z użyciem tzw. paczkomatów. 

 4.     Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, Klient ponosi koszty dostawy Produktu(ów), Koszty dostawy Produktów wskazane są w Serwisie przy składaniu Zamówienia. 

 5.     Dostawa zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Polski. Administrator dostarcza Produkty pozbawione wad. 

 6.     Termin dostawy Produktów wynosi od 2 do 5 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy lub a w przypadku płatności za pobraniem – od dnia złożenia zamówienia. W przypadku otrzymania płatności przez Sprzedawcę lub złożenia zamówienia, w dniu niebędącym dniem roboczym albo w dniu roboczym po godzinie 17.00 takiego dnia roboczego, termin na dostawę liczony jest od następnego najbliższego dnia roboczego. 

 7.     W przypadku odbioru osobistego Produktów, termin gotowości Produktu do odbioru wynosi od 2 do 5 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy lub a w przypadku płatności za pobraniem – od dnia złożenia zamówienia. W przypadku otrzymania płatności przez Sprzedawcę lub złożenia zamówienia, w dniu niebędącym dniem roboczym albo w dniu roboczym po godzinie 17.00 takiego dnia roboczego, termin ten liczony jest od następnego najbliższego dnia roboczego. Klient otrzyma powiadomienie o gotowości Produktu do odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 8.     O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia w terminie, Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną. 

 9.     W przypadku nieodebrania przesyłki i jej zwrotu do nadawcy, bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta zostanie ona przesłana do Sprzedawcy. Klient może odebrać na własny koszt osobiście albo zlecić ponowną wysyłkę (co związane będzie z koniecznością poniesienia kosztów ponownej wysyłki). W przypadku zlecenia ponownej przesyłki, Klient nie może jednak zlecić płatności za pobraniem.

 10.     Administrator nie realizuje dostaw na adres skrytki pocztowej. Administrator nie realizuje dostaw w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. 

 11.     Z chwilą dostawy za ryzyko związane z Produktem odpowiada Klient. Klient w pełni obejmie Produkty w posiadanie z chwilą ich dostawy.

§ 10 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1.     Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawca może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7-8 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W szczególności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone: 

 2.     pisemnie na adres Sprzedawcy: P.H. SERWIS Henryk Potępa, ul. Słoneczna 2a,     55-040 Bielany Wrocławskie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres korespondencji elektronicznej Sprzedawcy: biuro@gateway-hit.pl

 3.     Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4.     Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

 5.     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na wskazany w oświadczeniu Konsumenta rachunek bankowy chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6.     Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient powinien zwrócić Produkt na adres: P.H. SERWIS Henryk Potępa ul. Słoneczna 2a, 55-040 Bielany Wrocławskie

 7.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 8.     Konsument zobowiązany jest ponieść koszty związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, jeżeli wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie. W wypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

 9.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 10.     Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów:

 11.     Produktów personalizowanych (tj. Produktów zindywidualizowanych dostosowanych do życzeń Klienta, Produktów wytworzonych według specyfikacji Klienta)

 12.     Produktów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 13. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumentów stosowane są także do   osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą (wpisaną do CEIDG lub prowadzącą tzw. działalność nieewidencjonowaną), zawierającej ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla takiej osoby charakteru zawodowego.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

 1.     Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Użytkownik może złożyć reklamację.

 2.     Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy Użytkownik lub inna osoba, poddaje pod wątpliwość jakość Usług świadczonych przez Administratora lub uważa, iż jej prawa zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem Serwisu. 

 3.     Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w §2 Regulaminu lub w drodze elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ewa.phserwis@gmail.com

 4.     W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:

 5.     Imię i nazwisko;

 6.     Nazwę firmy (jeśli występuje);

 7.     Adres e-mail;

 8.     Numer telefonu;

 9.     Powód reklamacji i wskazanie sposobu i zakresu naruszenia;

 10.     W razie możliwości, przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.

 11.     Odpowiedź na reklamację złożoną na piśmie udzielana jest także pisemnie, chyba że Użytkownik zażądał odpowiedzi drogą elektroniczną i wskazał swój adres e-mail. 

 12.     Odpowiedź na reklamację wysłaną pocztą elektroniczną jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.

§ 12 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktów 

  1.     Jeżeli zakup Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu przez Sprzedawcę, dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, wówczas Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów na zasadach uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

  2.     Roszczenia z tytułu rękojmi za wady Produktu (lub inne reklamacje związane z Umowami Sprzedaży) mogą być zgłaszane w szczególności:

  3.     pisemnie na adres: P.H. SERWIS Henryk Potępa ul. Słoneczna 2a,  55-040 Bielany Wrocławskie

  4.     za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewa.phserwis@gmail.com  Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może od Umowy Sprzedaży odstąpić albo żądać obniżenia ceny albo żądać wymiany towaru na wolny od wad. Jednakże Konsument nie może od Umowy Sprzedaży odstąpić, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony przez Sprzedawcę lub naprawiany, chyba że wady są nieistotne.

  5.     Jeżeli Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży z powodu wady Produktu, strony Umowy Sprzedaży powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia.

  6.     Jeżeli Konsument żąda obniżenia ceny z powodu wady Produktu, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

  7.     Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

  8.     Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

  9.     Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumentów stosowane są także do   osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą (wpisaną do CEIDG lub prowadzącą tzw. działalność nieewidencjonowaną), zawierającej ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla takiej osoby charakteru zawodowego.

§ 13 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora, gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na Stronie Internetowej Sklepu.
3. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera
podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji.

  § 14 Newsletter

  1.     W ramach usługi Newsletter, Administrator będzie dostarczać Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, w różnych odstępach czasu informacje, w tym informacje handlowe, dotyczące promocji, nowych ofert czy produktów lub usług, wydarzeń, konkursów, etc. oferowanych przez Administratora. 

  2.     Aby zapisać się na Newsletter, Użytkownik powinien:

  3.     Podać swój adres e-mail;

  4.     Zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności;

  5.     Wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych 

  6.     Umowa o świadczenie usługi Newsletter jest zawarta na czas nieokreślony, z chwilą zapisania się na Newsletter przez Użytkownika. Użytkownik otrzyma od Administratora również potwierdzenie zapisania na Newsletter poprzez wiadomość e-mail. 

  7.     Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter poprzez kliknięcie w odpowiedni odnośnik w otrzymanej wiadomości e-mail lub poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usługi Newsletter na adres poczty elektronicznej Administratora. 

  § 15 Opinie w Sklepie Internetowym

   Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów   dokonanych w Sklepie     Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego   produktu w Sklepie Internetowym.

  1.     Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.

  2.     Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

  3.      Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

  4.      Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

  5.      Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

  6.      Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

  § 16 Wymagania techniczne

       Użytkownik chcący uzyskać dostęp do Serwisu, powinien posiadać:

  1.     komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;

  2.     przeglądarkę internetową w aktualnej wersji;

  3.     włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.

  § 17 Prawa własności intelektualnej. Odpowiedzialność Administratora.

  1.     Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną lub jego licencjodawców.

  2.     Użytkownik może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W konsekwencji, Użytkownik nie ma w szczególności prawa do:

  3.     tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Administratora;

  4.     rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części  informacji umieszczonych w  Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;

  5.     udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;

  6.     uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora; 

  7.     nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;

  8.     utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.

  9.     Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Użytkownika spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu.

  10.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała wskutek niezapewnienia Użytkownikom Usług w czasie trwania przerw związanych z koniecznością przeprowadzenia przez Administratora czynności konserwacyjnych lub związanych z aktualizacją Serwisu.  

  11.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewykonania Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, na skutek okoliczności, powstałych w szczególności na skutek działania siły wyższej, awarii sprzętu, błędów i ingerencji osób trzecich.

  12.     Niezależne od Administratora mogą zamieszczać reklamy w Serwisie poprzez linki (linki), banery, itp. Administrator nie ma wpływu na treści dostępne na stronach internetowych tych podmiotów i nie ponosi odpowiedzialności za ich oferty, informacje lub działania. Decydując się na podjęcie działań zalecanych w takiej reklamie, Użytkownik robi to wyłącznie na własne ryzyko.

  § 18 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

  1.     Konsumenci mają prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów wynikających z zawartych Umów Sprzedaży. 

  2.     Przykładowe pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów: 

  3.     zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. nr 4 poz. 25, z późn. zm.) Informacje o sposobie dostępu do powyższego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub na stronach internetowych odpowiednich wojewódzkich inspektoratów handlowych.

  4.     platforma do rozwiązywania sporów on-line, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

  § 19 Postanowienia końcowe

  1.     Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu.

  2.     Administrator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Użytkowników poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. 

  3.     W odniesieniu do Użytkowników, których adres e-mail jest Administratorowi wiadomy, w wyniku założenia Konta, Administrator powiadomi Użytkownika o zmianie postanowień Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Powiadomienie drogą e-mail będzie ograniczało się do wskazania adresu www, na którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu. 

  4.     Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć Zamówień oraz Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem w życie zmian.

  5.     Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.

  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  Realizacja wysyłek odbywa się natychmiastowo, dziś zamawiasz jutro cieszysz się produktem.

  PŁATNOŚCI

  Za zamówienie zapłać przelewem, szybką płatnością, u kuriera, Blik.
  Numer konta bankowego
  10 2490 0005 0000 4500 9339 6454

  BEZPIECZNE ZAKUPY

  Strona internetowa zabezpieczona certyfikatem SSL. Płatności obsługiwane przez PayU i CashBill.

  0